02

nov. 2016

Detectivi privati

Detectivi privati

 

Pentru obţinerea licenţei de funcţionare, asociaţii/acţionarii societăţilor specializate trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 5 lit. d) şi e) din Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege.

Detectivi privati

2.2. Pentru obţinerea licenţei de funcţionare conducătorii societăţilor specializate sau ai cabinetelor individuale de detectiv particular depun la inspectoratul de poliţie judeţean sau la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, următoarele documente:

Detectivi privati

a) cerere adresată Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia de investigaţii criminale, prin care se solicită eliberarea licenţei de funcţionare, înregistrată şi datată, din care să rezulte denumirea, adresa sediului social/administrativ şi a punctelor de lucru, numele şi calitatea conducătorilor executivi, numărul de telefon şi fax;

b) copia actului de proprietate sau de folosinţă pentru sediul social/administrativ şi pentru punctele de lucru;

c) pentru conducătorii executivi ai societăţii – copie legalizată a diplomei de studii pentru absolvenţii facultăţilor de drept sau ai unei şcoli postliceale de detectivi particulari ori a unei adeverinţe din care să reiasă că au îndeplinit funcţia de poliţist sau lucrător în cadrul unei instituţii publice cu atribuţii în domeniul ordinii publice ori siguranţei naţionale cu grad de ofiţer;

Detectivi privati

d) avizul, în copie, eliberat de inspectoratul de poliţie judeţean sau, după caz, de Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în raza căreia funcţionează societatea sau cabinetul individual de detectivi particulari;

e) declaraţie scrisă şi autentificată din care să rezulte că nu desfăşoară o activitate care implică exercitarea autorităţii publice pentru conducătorii executivi;

f) copie legalizată a actului constitutiv al societăţii, în care să fie menţionat codul CAEN, sau a contractului de societate şi statutului societăţii, după caz, ori a statutului cabinetului individual de detectiv particular;

Detectivi privati

g) copii de pe actele de identitate ale conducătorilor executivi;

h) copie a certificatului de înregistrare a societăţii la oficiul registrului comerţului;

i) certificate medicale, în original, pentru conducătorii executivi;

Detectivi privati

j) lista cu mijloacele materiale-tehnice, de transport, de comunicaţii, a mijloacelor audio-video, a aparaturii de identificare, a centrelor de supraveghere şi a tehnicii de calcul, pe care urmează să le folosească;

k) copie a atestatului de detectiv particular – numai pentru cabinetele individuale;

l) regulamentul de organizare şi funcţionare;

m) certificat de cazier judiciar.

Detectivi privati

2.3. Baremele medicale pentru dobândirea calităţii de detectiv particular se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, cu avizul Ministerului Sănătăţii.

2.4. Regulamentul de organizare şi funcţionare va avea următorul cuprins:

a) dispoziţii generale;

b) structura organizatorică a societăţii;

c) condiţii de angajare (cu respectarea legislaţiei muncii şi a prevederilor Legii nr. 329/2003);

Detectivi privati

d) pregătirea personalului şi controlul acestuia în activitatea desfăşurată;

e) atribuţiile personalului societăţii sau cabinetului individual;

f) dotarea personalului;

Detectivi privati

g) fluxul informaţiilor rezultate în urma procesului de investigare şi nivelul de acces al personalului societăţii/cabinetului individual la acestea;

Detectivi privati

h) dispoziţii finale, care vor cuprinde în mod obligatoriu prevederi referitoare la obligaţia de a nu angaja personalul în acţiuni de forţă, în executări silite, recuperări de debite, conflicte stradale sau între grupuri de persoane, obligativitatea încetării raporturilor de muncă cu angajatul în cazul retragerii avizului sau atestatului de exercitare a profesiei de detectiv particular, precum şi obligaţia de a comunica, în termen de 10 zile, inspectoratului de poliţie judeţean sau Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, cu privire la modificările produse în organizare, structură, adresa sediului social sau a punctelor de lucru.

Detectivi privati

2.5. Inspectoratele de poliţie judeţene şi Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti vor transmite, în termen de 5 zile de la primire, documentele menţionate la pct. 2.2 la Inspectoratul General al Poliţiei Române Direcţia de investigaţii criminale, cu propuneri motivate privind eliberarea licenţei de funcţionare.

Detectivi privati

2.6. Încetarea sau întreruperea activităţii pentru care s-a acordat licenţa de funcţionare a societăţii, cu precizarea intervalului de timp, va fi comunicată în termen de 10 zile la inspectoratele de poliţie judeţene sau la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz.Detectivi privati

2.7. Toate documentele prevăzute la pct. 2.2 vor fi depuse în două exemplare, în copie legalizată, cu excepţia certificatului de cazier judiciar prevăzut la pct. 2.2 lit. m) şi a certificatelor medicale prevăzute la pct. 2.2 lit. i), care vor fi depuse în original şi însoţite de o copie legalizată.Detectivi privati

2.8. Licenţa de funcţionare se eliberează de Inspectoratul General al Poliţiei Române numai după verificarea îndeplinirii tuturor condiţiilor prevăzute de lege.Detectivi privati

2.9. Forma şi conţinutul licenţei de funcţionare sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentele norme.

2.10. Pentru realizarea obiectului unic de activitate, societăţile specializate şi cabinetele individuale pot efectua:

a) consultanţă de specialitate;

b) activităţi de investigare pentru realizarea prevederilor art. 1 alin. (1) din lege, prin folosirea de mijloace, proceduri şi metode de muncă, precum şi orice alte activităţi permise de lege şi în condiţiile legii, în scopul soluţionării cazului.

Detectivi privati