Detectivi privati Bucuresti

 

Art. 5. Detectivi privati BucurestiPoate dobândi calitatea de detectiv particular persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European;

b) posedă cel puţin studii medii şi este absolventă a unei şcoli postliceale de detectivi sau a îndeplinit funcţia de poliţist ori lucrător în cadrul unor instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice sau siguranţei naţionale ori este absolventă a unei instituţii de învăţământ superior;

Detectivi privati Bucuresti

c) este aptă din punct de vedere medical;

d) să nu fi fost condamnată pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

e) nu desfăşoară o activitate care implică exerciţiul autorităţii publice;

Detectivi privati Bucuresti

f) a obţinut avizul inspectoratului de poliţie judeţean sau al Direcţiei generale de poliţie a municipiului Bucureşti, după caz;

g) a promovat examenul de atestare a calităţii de detectiv particular, conform prevederilor art. 7, ori deţine un certificat de calificare în această profesie sau un atestat similar eliberat în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European.”

Detectivi privati Bucuresti – Norme:

3.1. Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European dobândesc calitatea de detectiv particular pe teritoriul României:

a) prin recunoaşterea de către Inspectoratul General al Poliţiei Române a certificatului de calificare în această profesie sau a atestatului similar eliberat în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, conform Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România; saub) prin promovarea examenului de atestare a calităţii de detectiv particular, conform art. 7 din lege.

Detectivi privati Bucuresti

3.2. Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European pot face dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 5 lit. c) şi d) din lege cu documentele echivalente celor prevăzute la art. 6 lit. f) şi g) din lege, eliberate de autorităţile competente din unul dintre aceste state.

Detectivi privati Bucuresti

3.3. Documentele care atestă formarea în profesie sau experienţa profesională, solicitate conform art. 2 alin. (3) şi art. 5 lit. b) din lege, eliberate în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, se recunosc în scop profesional de către Inspectoratul General al Poliţiei Române, conform Legii nr. 200/2004.

Detectivi privati Bucuresti

3.4. Documentele care atestă studiile medii şi universitare, eliberate în străinătate, prevăzute la art. 2 alin. (3) şi la art. 5 lit. b) din lege, se recunosc de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Detectivi privati Bucuresti

3.5. Dispoziţiile pct. 3.1 lit. a), pct. 3.3 şi 3.4 se aplică şi cetăţenilor români.

3.6. Procedura de recunoaştere prevăzută la pct. 3.1 lit. a) şi la pct. 3.3 se stabileşte prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.

4. Detectivi privati Bucuresti – Lege:

“Art. 7. – (1) Calitatea de detectiv particular se dobândeşte în urma verificării îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege şi a examinării candidaţilor de către o comisie instituită la nivelul inspectoratului de poliţie judeţean, respectiv al Direcţiei generale de poliţie a municipiului Bucureşti. Detectivi privati Bucuresti

(2) Comisia prevăzută la alin. (1) se întruneşte trimestrial, iar verificarea cunoştinţelor se face potrivit tematicii aprobate de Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Detectivi privati Bucuresti

(3) După promovarea examenului, detectivului particular i se eliberează un atestat, pe baza căruia se poate asocia ori angaja la o societate licenţiată sau îşi poate înfiinţa cabinet individual pentru desfăşurarea de activităţi de investigare.

(4) Persoana respinsă la examen poate depune contestaţie la Inspectoratul General al Poliţiei Române în termen de 3 zile, acesta având obligaţia să o soluţioneze în termen de 30 de zile de la data depunerii.

Detectivi privati Bucuresti

(5) Cetăţenii din statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European care au calitatea de detectiv particular pot desfăşura activităţile specifice acestei profesii pe teritoriul României, în condiţiile prezentei legi, exclusiv în baza unei delegaţii emise de societatea pe care o reprezintă, în vederea soluţionării cazului ce face necesară prezenţa acestora în România. Cetăţenii din statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European fac dovada calităţii de detectiv particular cu actul care atestă în mod valabil această calitate în statul de origine sau de provenienţă. Detectivi privati Bucuresti.

(6) Detectivii prevăzuţi la alin. (5) au obligaţia ca înaintea desfăşurării oricăror activităţi specifice şi la încetarea acestora să înştiinţeze organul de poliţie competent teritorial.”

Detectivi privati Bucuresti